no-img
انجام پروژه متلب |پروژه متلب | انجام پروژه متلب برق | شبیه سازی با متلب

شبیه سازی شبکه میکروگرید DC در حضور سلول خورشیدی در متلب - انجام پروژه متلب |پروژه متلب | انجام پروژه متلب برق | شبیه سازی با متلب


انجام پروژه متلب |پروژه متلب | انجام پروژه متلب برق | شبیه سازی با متلب
مطالب ویژه
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

ZIP
شبیه سازی شبکه میکروگرید DC در حضور سلول خورشیدی در متلب
امتیاز 2.00 ( 1 رای )
zip
مارس 8, 2020
3mb
100,000 تومان
1 فروش

شبیه سازی شبکه میکروگرید DC در حضور سلول خورشیدی در متلب


2/5 - (1 امتیاز)
به این پست امتیاز دهید.
شبیه سازی شبکه میکروگرید DC در حضور سلول خورشیدی در متلب
{score}/{best} - ({count} {votes})

شبیه سازی شبکه میکروگرید DC در حضور سلول خورشیدی در متلب :پروژه متلب

 

پروژه متلب : در این پروژه سیستم میکروگرید DC  را در حضور منابع سول خورشیدی با تقویت کننده را در سیمولینک خدمتتان ارائه می دهیم و ویژگی این سیستم در این است که میتوان از انواع منابع مانند دیزل ژنراتور ،سلول خورشیدی را به سیستم اضافه و یا کم کرد و خروجی سیستم را مشاهده نمود در این سیستم میتوان حتی باس های سیستم را با کلید از سیستم جدا و یا متصل نمود که یک ویژکی منحصربفرد این شبیه سازی می باشد.

 

پروژه متلب  پايداري ولتاژ عبارت است از توانايي سيستم قدرت براي حفظ ولتاژ ماندگار در همه شينه هاي سيستم پـس از رخ دادن يک اغتشاش نسبت به شرايط اوليه عملکرد آن . اين مساله به توانايي حفظ يا بازيابي توازن ميـان تقاضاي بار و تغذيه بار بستگي دارد. ناپايداري ولتاژ مي تواند به صورت افت تصاعدي يا افزايش ولتاژ برخـي از شينه هاي سيستم ، رخ دهدکه باعث از دست رفتن بار در يک ناحيه از سيستم قدرت يا قطع خطـوط انتقـال يا ساير ادوات سيستم توسط عناصر حفاظتي آنها مي باشد و اين مسئله مي تواند به خروج پي درپـي و پلکـاني ساير ادوات توليد و انتقال ، منجر گردد. خروج هاي پي درپي عناصر سيستم و يا ايجاد شرايط عملکردي که در پي آن جريان تحريک ژنراتورهاي سيستم به حد ماکزيمم و فراتـر از آن مـي رسـد، موجـب بـر هـم خـوردن همگامي برخي از ژنراتورهاي شبکه مي گردد.

فروپاشي ولتاژ فرايندي است که طي آن ، حوادث متوالي ناشي از ناپايداري ولتاژ منجر به خاموشي يا شـريط بد ولتاژي در يک بخش مهم يا تمام بخش هاي سيستم قدرت مي گردد. پايداري يا حالت ماندگار سيستم بـه دنبال رسيدن تپ ترانسفورماتورها به حد بالاي خود و با قطع برخي بارهاي سيسـتم در سـطح ولتـاژ پـايين امکان پذير است .

پروژه متلب به طور عمده عامل هدايت کننده سيستم به سمت ناپايداري ولتاژي ، بارهاي سيسـتم هسـتند. در پاسـخ بـه يک اغتشاش مثل قطع يک واحد نيروگاهي ، توان مصرفي بارهاي سيستم بر اثـر عملکـرد بارهـاي موتـوري ،عمل تنظيم کننده هاي ولتاژ و تپ چنجر ترانسفورماتورها و رفتار ترموستات ها، تمايـل بـه بازيـابي خـود دارد.

پروژه متلب اين بازيابي بار، وضعيت شبکه فشار قوي را به لحاظ افزايش مصرف توان راکتيـو و در نتيجـه کـاهش بيشـتر ولتاژ سمت فشار قوي بحراني تر مي کند. يکي از عوامل اصلي که سبب ناپايداري ولتـاژ مـي شـود، افـت ولتـاژ ناشي از عبور توان اکتيو و راکتيو از امپدانس القايي خطوط انتقال ، مي باشد. اين مسأله ، ظرفيت انتقـال تـوان اکتيو و راکتيو خطوط را محدود مي کند. همچنين زماني که برخي از ژنراتورهـاي سيسـتم بـه حـد حرارتـي جريان تحريک يا آرميچر خود مي رسند، انتقال توان و کنترل ولتاژ محدود مي گردد. زماني که به دنبال يـک اغتشاش ، تقاضاي توان راکتيو، فراتر از حد قابل دسترسي توليد آن مي شود، پايداري ولتـاژ شـديدًا بـه خطـر مي افتد.

از لحاظ نوع اغتشاش ، پايداري ولتاژ به دو دسته تقسيم مي شود [٢]:

پروژه متلب ١- پايداري ولتاژ اغتشاش کوچک : عبارت است از توانايي سيستم قدرت بـه حفـظ ولتـاژ مانـدگار قابـل قبول در اثر انحراف هاي کوچک از وضعيت جاري مثل افزايش ملايم بار سيستم . با اتخاذ فرض هاي مناسـب ، معادلات سيستم را مي توان حول يک نقطه کار خطي سازي نمود که محاسبه حساسـيت متغيرهـاي مهـم را حول آن نقطه کار ميسر مي کنند و عامل شناسايي مناسبي به منظور تخمين پايداري شبکه مي باشند.

٢- پايداري ولتاژ اغتشاش بزرگ : شامل توانايي سيستم به حفظ ولتاژ ماندگار و قابل قبول به دنبال وقوع يک اغتشاش بزرگ مانند وقوع خطا، از دست رفتن توليد و يا ساير حوادث مداري که در شبکه مي توانـد رخ دهد، مي باشد. گستره زماني اين مطالعه ، مي تواند از چند ثانيه تا ده ها دقيقه باشد.

از نظر زماني هم ناپايداري ولتاژ بازه گسترده اي از زمان را از کسري از ثانيه تا ده ها دقيقه شامل مـي شـود. از لحاظ مقياس زماني ، ناپايداري ولتاژ به سه دسته ناپايداري ولتاژ کوتاه مـدت (گـذرا)، ناپايـداري ولتـاژ ميـان مدت و ناپايداري ولتاژ بلند مدت تقسيم مي شود [٤] و [٥]. گستره زماني رخداد ناپايداري ولتاژ کوتاه مـدت

پروژه متلب (گذرا)، از کسري از ثانيه تا حدود چند ثانيه مي باشد. بازه زماني مورد توجه در ناپايداري ولتاژ ميان مدت ، به چندين دقيقه – به طور نوعي ٢ تا ٣ دقيقه هم مي رسد. ناپايداري ولتاژ بلند مـدت ، دوره زمـاني طـولاني از چندين دقيقه تا حتي چندين ساعت را در بر مي گيرد.

مفهومي پايداري ولتاژ و براي مطالعه سيستم هاي شعاعي بسيار مفيد هستند. همچنين براي مطالعه پايداري شبکه هاي حلقوي و به هم پيوسته نيز با در نظر گرفتن P به عنوان بـار کـل سيسـتم و V بـه عنـوان ولتـاژ شينه هاي سيستم ، قابل استفاده مي باشد [٢]. P را همچنين مي تـوان تـوان عبـوري از يـک واسـطه انتقـال قدرت مثل خط انتقال در نظر گرفت . اين تحليل بر مبناي پخش بار سيستم صورت مي گيرد. در هـر مرحلـه بار سيستم افزايش داده شده و تا واگرا شدن برنامه پخش بار، تحليل ادامه مي يابد. واگرا شدن پخش بـار بـه دليل مشکلات محاسباتي در نزديکي نقطه ماکزيمم توان سيستم از نقاط ضـعف تحليـل P-V مـي باشـد. از ديگر نقاط ضعف اين تحليل ، لزوم برنامه ريزي مجدد توليد ژنراتورها مطابق با واقعيـت اسـت کـه بايـد مـورد توجه قرار بگيرد.

پروژه متلب شبکه ساده شکل ١-١ را که شامل يک بار مقاومتي R با اتصال به شبکه از طريق خط انتقال با راکتـانس X

است ، در نظر گرفته مي شود [٢]. از تئوري مدار مي دانيم که ماکزيمم توان عبـوري از ايـن خـط مربـوط بـه زماني است که مقدار X برابر با يک گردد. در بارهاي با امپدانس بالا ١ >X بوده و ولتاژ زيـاد و جريـان کـم برقرار است . در بارهاي بـا ادميتـانس بـالا ١ < X بـوده و ولتـاژ کـم و جريـان زيـاد بـار را خـواهيم داشـت

 

خروجی متلب :

پروژه متلبپروژه متلبپروژه متلبپروژه متلبپروژه متلبپروژه متلبپروژه متلبپروژه متلببرچسب‌ها :
ads

درباره نویسنده

mrk kiani 401 نوشته در انجام پروژه متلب |پروژه متلب | انجام پروژه متلب برق | شبیه سازی با متلب دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید