فروش پروژه مهندسی به زبان MATLAB مخفی کردن داده در تصویر همراه فشرده سازی تصویر به روش qtd در متلب - انجام پروژه متلب |پروژه متلب | انجام پروژه متلب برق | شبیه سازی با متلب
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت محصول : 55,000 تومان

3/5 - (1 امتیاز)
به این پست امتیاز دهید.
مخفی کردن داده در تصویر همراه فشرده سازی تصویر به روش qtd در متلب
{score}/{best} - ({count} {votes})

مخفی کردن داده در تصویر همراه فشرده سازی تصویر به روش qtd در متلب :پروژه متلب

 

نهان نگاری چیست ؟

 

پروژه متلب : شکل دیگری از نهان نگاری که به استگانوگرافی معروف است ریشه در تمدن یونان باسـتان دارد . اسـتگانو نام برده ای بود که باید پیغامی مبنی بر حمایت از قیام نایب السلطنه یونانی یکی از مستعمرات ایـران را حمـل می کرد . این پیغام پس از تراشیدن موهای برده بر پوست سر وی نگاشته شده و برده ی مذکور پـس از بلنـد شدن موی سرش به شهرموردنظر فرستاده شد .

در گذشته اغلب از تکنیکهای نهان نگاری در کاربردهـایی چـون اسـکناس , اسـناد ملکـی و سـایر اوراق بهادار استفاده می شده است . ولی بکارگیری نهان نگاری در حوزه ی صوت یا تصویر از وقتـی مطـرح شـد که امکان انتقال و ضبط این سیگنال ها بوجود آمد چرا که با چنـین امکـانی جعـل و سـوء اسـتفاده از آن نیـز مطرح شد .

پروژه متلب امروزه بارشد روز افزون کاربرد محصولات چند رسانه ای نیاز به ایجاد یک سپر مطمئن برای جلـوگیری از سوء استفاده محصولات ضروری به نظر می رسد ، کاری کـه مطالعـه بـر روی آن از حـدود دو دهـه قبـل آغاز شده و اینک جنبه ی کاربردی پیدا کرده است .

از جمله مشتریان خوب نرم افزارهای نهان نگاری شرکتهای چند رسانه ای هستند . چرا که مایلند همـواره انحصار در تولید یک نرم افزار – که اغلب یک محصول چند رسانه ای است ١- را به خود اختصاص دهند .

استراتژی این شرکتها هشدارهای بازدارنده و سپس احقاق حق با استفاده از قـوانین حـق مولـف ٢ اسـت . لـذا شدیدًا نیازمند فراگیر و یکدست شدن این قوانین هستند . بخش های نظامی – امنیتی نیز علاقه ی فراوانـی بـه نهان نگاری بویژه روش های معطوف به استگانوگرافی – برای انتقال امن اطلاعات – دارند کـه در ادامـه بـه تفصیل آورده شده است .

هنرمندان , ستاره های سینما , خبرگزاری ها و تهیه کنندگان نیز از جملـه کـسانی هـستند کـه از پیـشرفت نهان نگاری مخصوصاً در کاربردهای پایش پخش ٣ حمایت می کنند .

استقبال بخش های فوق از بکارگیری نهان نگاری باعث رشد جهش گونه ی آن علی الخصوص در ۵ تـا ٧ سال گذشته شده است . همین امر باعث شده است کاربردهای جدیدی برای این تکنیـک هـا پیـدا شـود و بعید نیست در آینده نیز حوزه ی بکارگیری آن وسیع تر شود .

١-٣- تفاوت نهان نگاری با رمز نگاری

تحولات چشمگیر تکنولوژی مخابرات و فراهم آمدن امکان انتقال اطلاعـات چنـد رسـانه ای دیجیتـال از طریق شبکه های مخابراتی , نیازهای امنیتی جدیدی را مطرح سـاخته اسـت . در ایـن راسـتا و بـه دنبـال پیـدا کردن روشی برای حفظ امنیت محصولات چند رسـانه ای دیجیتـال , دو روش رمـز نگـاری و نهـان نگـاری

 

١- اصولاً نهان نگاری در محصولاتی اعمال می شوند که استفاده کننده ی نهایی , انسان است . استفاده از محدودیت های ادراکی انسان اساسی ترین بخشی است که الگوریتهای نهان نگاری بر آن استوار است .

بصورت مکمل یکدیگررشد کرده اند . در واقع برای تامین امنیت اطلاعات در زمان انتقـال , از رمـز نگـاری استفاده می شود . اما بعد از رمز گشایی و بطور کلی در مواردی که مایل به تامین برخی از مـسائل امنیتـی در زمان استفاده از محصول هستیم از نهان نگاری استفاده می کنیم .

با توجه به اینکه از نظر عملی , دسترسی به اطلاعاتی که روی شبکه های انتقال ردو بدل می شـوند , غیـر ممکن نیست , با رمز کردن اطلاعات , آنها را به شکلی در می آوریم که برای اشخاص غیر مجاز , غیر قابل فهم باشد و تنها گیرنده ی مجاز که کلید رمز گشایی را در دست دارد قادر به رمـز گـشایی و اسـتفاده از آن اطلاعات باشد .

پروژه متلب اما مساله ای که بدلیل خصوصیات ویژه ی محصولات دیجیتال اهمیت پیدا می کنـد ایـن اسـت کـه ایـن محصولات پس از رمز گشایی دقیقاً مشابه با محصول اولیه هستند و پـس از آن هیچگونـه حفـاظتی در برابـر کاربردهایی مثل تهیه ی کپی غیر مجاز , نقض حق مالکیت , تغییر غیر مجاز محتوای اطلاعـاتی و یـا پخـش غیر مجاز بر روی آن ها وجود ندارد . از اینرو نهان نگاری راهکاری برای تضمین این شـرایط مطـرح کـرده است . یعنی برای پاسخگویی به این مشکل , مالک اثر قبل از رمز کردن محصول چند رسانه ای خود , یـک سری اطلاعات مشخص از جمله مشخصات محصول , مشخصات خریدار , شماره ی سریال محصول و … را به عنوان نهان نگاری به آن محصول اضافه می کند , به طوریکه به کمک آن اطلاعات بتوانـد بـه اهـدافی از جمله ادعای مالکیت و محدود کردن حق کپی دست یابد .

١-۴- انواع نهان نگاری  و کاربردهای آن [٣]

امروزه استفاده از نهان نگاری دیجیتال به عنوان یک راه حل عملی ( با استفاده از الگوریتمهای پیـشرفته ) برای رسیدن به اهدافی چون حفظ حقوق دارنده ی اصلی , محـدود کـردن حـق کپـی , ردیـابی اطلاعـات , کنترل بر پخش اطلاعات و یا تصدیق صحت اطلاعات مطرح می باشد .

پروژه متلب در بیشتر این کاربردها نهان نگاری  به صورت نا محسوس در بخش هایی از محـصول دیجیتـال وارد مـی شود به طوریکه تزویج موجود بین این اطلاعات نامحسوس و محصول دیجیتال اولیه بـه انـدازه ای باشـد کـه اشخاص غیر مجاز قادر به شناسایی و حذف این اطلاعات نامرئی نباشند و یا حداقل حذف غیر مجـاز آن هـا منجر به کاهش کیفیت چشمگیری در محصول دیجیتال مورد نظر شود . این تزویج قوی بین اطلاعات اضافه شده و محصول دیجیتال اولیه یکی از ویژگیهای نهـان نگـاری غیـر محـسوس اسـت و باعـث بوجـود آمـدن کاربردهای بسیار متنوعی برای آن شده است . در این بخش به ذکر برخی از این کاربردها می پردازیم .

الف – محافظت از حقوق انحصاری  دارنده ی اصلی

پروژه متلب با استفاده از روشهای نهان نگاری , دارندگان اصلی محـصولات دیجیتـال مـی تواننـد قبـل از فـروش هـر محصول , اطلاعات انحصاری خود را به عنوان نهـان نگـاره بـه محـصول اضـافه کننـد . در اینـصورت اگـر

درآینده اشخاص دیگری هم ادعای مالکیت آن محصول را داشته باشند , آشـکار سـازی آن اطلاعـات مـی تواند به عنوان اثبات مالکیت دارنده ی اصلی بکار رود . در واقع این کاربرد تا حدودی مشابه اعمـال امـضاء به محصولات آنالوگ است .

ب – محدود کردن حق کپی

پروژه متلب اطلاعات ذخیره شده در نهان نگاره  می تواند به طور مـستقیم بـرای محـدود کـردن امکـان تهیـه کپـی از روی یک محصول دیجیتال بکار رود . برای رسیدن به این هدف معمولاً یـک بیـت از بیـت هـای اطلاعـاتی نهان نگاره  به بیت مشخص کننده ممنوعیت یا عدم ممنوعیت امکـان تهیـه کپـی اختـصاص داده مـی شـود و آشکار کننده ی نهان نگاره  در دستگاه کپی , این بیت را کنترل کرده و در صورتی که مقدار این بیت کپـی را ممنوع کرده باشد , از آن نسخه کپی تهیه نمی کنـد . البتـه آن چنـان کـه از توضـیح بـالا مـشخص اسـت , استفاده از نهان نگاری  برای این کاربرد مشروط به استاندارد شدن این روش و در نتیجه ساختن دستگاه هـای ضبط و پخش منطبق با آن می باشد .

١

ج – جمع آوری اطلاعات

 

پروژه متلب یک ارائه دهنده ی خدمات چند رسانه ای می تواند با کـار بـرد خاصـی از نهـان نگـاری بـه نـام تکنیـک انگشت نگاری ٢، محصولات خود را ردو بدل کند و مبدأ تولید کپی های غیر قانونی را پیدا کند بدین ترتیب صاحبان خدمات چند رسانه ای بـا وارد کـردن نهـان نگـاره هـای مختلـف در محـصولات فروختـه شـده بـه مشتریان مختلف قادر به شناسایی استفاده کننده های غیر مجاز از محصولاتـشان خواهنـد بـود . در واقـع ایـن تکنیک مثل تخصیص شماره ی سـریال بـه هـر کـاربر مـی باشـد و در صـورتیکه کـاربر خاصـی از سـرویس دیجیتال مورد نظرش استفاده غیر مجاز کرده باشـد و بطـور مثـال از آن کپـی غیـر مجـاز تهیـه کـرده باشـد , فروشنده اصلی با شناسایی شماره سریال مربوطه می تواند شخص مورد نظر را شناسایی کند .

د- کنترل و نظارت بر پخش محصولات

٣

کنترل و نظارت بر پخش محصولات از گذشته ی بسیار دور مورد توجه بوده اسـت . در واقـع کـسانی کـه مبلغ زیادی بابت پخش آگهی های تجاری به رسانه های عمومی می پرداختند مایل بودند از پخش صـحیح ، به موقع و مطابق قرارداد آگهی هایشان اطمینان حاصل کنند . همچنین از آنجا که پخش برخی از اخبـار و یـا برنامه ها و سریال های پرطرفدار , در آمد زیادی برای مسئولان شـبکه هـای مربوطـه داشـت , فـیلم سـازان , بازیگران , موسیقیدان ها , خبرنگاران و سایر کسانی که در تهیه آن برنامه ها نقـش داشـتند انتظـار داشـتند تـا

سهم کامل خود را از آن برنامه ها در یافت کنند , در این مواقع نهان نگـاری مـی توانـد بـه عنـوان راهکـاری برای تأمین این حقوق به کار رود .

بدین منظور قبل از پخش هر محصول , نهان نگاره  منحصر به فردی به آن اضافه  مـی کننـد و بعـد از آن یک ایستگاه کنترل خودکار , با کنترل تمام برنامه های پخش شده ,زمان و مکان پخش هر برنامه را کنتـرل و معین می کند.[  ٣  ]

ه –  تأیید صحت اطلاعات

نهان نگاره  های شکننده ١ می توانند برای تصدیق صحت اطلاعات و نیز تأمین اطلاعاتی در مـورد اینکـه اطلاعات تا چه حد و در چه قسمتی تغییر یافته اند بکار روند. نهان نگاره  های شکننده در واقـع نـوع خاصـی هستند که بر خلاف نهان نگاره  ها ی دیگر به صورت دائم و بدون تغییر در محصول نهان نگاری شـده بـاقی

نمی مانند بلکه در این سیستم ها , تغییر در محتوای اطلاعاتی محصول و یـا هـر گونـه دسـتکاری  عمـدی بـر روی آن باعث تغییر نهان نگاره و یا حذف شـدن آن از روی محـصول مـی شـود و بـدین ترتیـب گیرنـده ی مجاز می تواند با آشکار کردن , وجود یا عدم وجـود نهـان نگـاره اصـلی بـر روی محـصول , صـحت آن را تصدیق کند . همچنین برخی از الگوریتهای  شکننده ی نهان نگاری می توانند میزان و محـل تغییـر اطلاعـات را مشخص کنند .

و-  پنهان کردن اطلاعات

پروژه متلبدر تمامی کاربردهایی که تاکنون مطرح ساخته ایم , وجود نهان نگاره در محصول محرز می باشد , یعنی فروشنده و کاربر از ابتدا می دانند که این اطلاعات در محصول وجود دارد و مـساله مهـم ، بـاقی مانـدن ایـن اطلاعات برای کاربردهای بعدی است . اما از نهان نگاری همچنین می توان برای مخفی کـردن اطلاعـات در داخل محصول استفاده کرد . در واقع در این گونه کاربردها که اصطلاحاً استگانوگرافی نیز گفته می شـود از محصول دیجیتال به عنوان یک کانال امن برای انتقال اطلاعات محرمانه ( نهان نگاره )استفاده می کنند . یعنـی در این موارد اشخاص غیر مجاز از وجود نهان نگاره  در محصول بی خبرند . بدین ترتیب در این کاربرد نـا- محسوس بودن نهان نگاره در سیگنال اصلی باعث می شود تا بتوان از آن به عنـوان یـک کانـال امـن اسـتفاده کرد . به بیان کلی می توان گفت که در نهان نگاری به مفهوم کلی , نهان نگاره به تنهـایی ارزش نـدارد و در واقع محصول دیجیتال نهان نگاری شده است که دارای ارزش می باشد بهمین دلیل در این کاربردهـا هـدف از تزویج قوی بین نهان نگاره و سیگنال اصـلی , محافظـت از سـیگنال نهـان نگـاری شـده مـی باشـد .

پروژه متلب استگانوگرافی وضعیت دقیقاً برعکس است , یعنی در اینجا محصول دیجیتـال بـه خـودی خـود ارزش نـدارد بلکه اطلاعات اصلی در نهان نگاره است که حیاتی است و هدف از وارد کردن آن ها در محصول دیجیتال , ایجاد تزویج بین این دو و حفظ دقیق نهان نگاره است . وجـود ایـن تفـاوت بـین کاربردهـای معمـول نهـان – نگاری  و استگانوگرافی باعث می شود تا بسیاری از محققان ایندو را کاملاً از هم مجزا بدانند . [١]

علاوه بر کاربردهای بالا که در اکثر آن ها مساله امنیت و حفاظـت اطلاعـات مطـرح بـود از نهـان نگـاره میتوان برای افزودن یک سری اطلاعات در کاربردهایی نظیر مورد زیر استفاده کرد .

ز-  فهرست نگاری

پروژه متلب نهان نگاری می تواند برای اضافه کردن یک سری اطلاعات بر روی محصولات به عنوان مشخصه ی آن محصول بکار رود . به طوریکه این مشخصات بعدها بتواننـد بـرای پیـدا کـردن آن محـصول از داخـل یـک پایگــاه داده ٢ بکــار رونــد .فهرســت نگــاری مــی توانــد کــاربرد هــای وســیعی در حــوزه هــای مراقبتهــای پزشکی ,مستند سازی صنعتی ,تحقیقات پلیسی وجنایی ,کتابخانه هاوانواع آرشیوها داشته باشد.

 

خروجی متلب :

پروژه متلبپروژه متلبپروژه متلبپروژه متلب

بازدید : 670 views بار دسته بندی : , , , , تاريخ : 25 فوریه 2020 به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.