فروش پروژه آماده متلب پروژه ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم میکروگرید با MATLAB | انجام پروژه متلب |پروژه متلب | پروژه آماده متلب | شبیه سازی با متلب
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت محصول : 295,000 ریال

1 خرید نسخه : 1.0

پروژه ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم میکروگرید با MATLAB همراه مقاله :انجام پروژه متلب

 

انجام پروژه متلب:یک میکروگرید شامل منابع تولید پراکنده محلی (DG)، بار ، ذخیره سازهای انرژی، تجهیزات کنترلی و حفاظتی می باشد و می تواند به عنوان الگوی مناسب برای در نظر گرفتن تأثیر یکپارچه سازی منابع انرژی تجدید پذیر در سطح شبکه توزیع باشد. یک میکروگرید قادر است در دو حالت متصل به شبکه توزیع برق اصلی و همچنین به صورت جدا از شبکه اصلی مواقع بروز خطا و اغتشاشات، بهره برداری شود.

انجام پروژه متلب:حرکت سیستم های توزیع امروزی از حالت غیر فعال به سمن هوشمند سازی و فعال با مدهای انعطافپذیر، باعث ایجاد چالش های عمده های در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های توزیع فعال میگردد. به ویژه اولین چالش در این زمینه می تواند ارائه یک مدل موثر و کارا جهت در نظر گرفتن عدم قطعیت ها و منابع تولید پراکنده متغیر در ارزیابی قابلیت اطمینان می باشد.

دومین چالش، توسعه یک الگوریتم ارزیابی جدید با قابلیت های مواجه با عدم قطعیت های بالا، پخش بار دو طرفه ناشی از میکروگرید های شبکه می باشد. علاوه بر این، حوادث متعدد برای سیستم های توزیع فعال رخ میدهد. به دلیل اینکه میکروگرید های محلی ممکن است کماکان پایدار باشد، حتی زمانی که از شبکه اصلی جدا می شود.

مقاله رفرنس:

IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS, VOL. 27, NO. 4, NOVEMBER 2012 ,

Reliability Evaluation of Active Distribution Systems Including MicrogridsZhaohong Bie, Member, IEEE, Peng Zhang, Senior Member, IEEE, GengfengLi, BowenHua,Matthew Meehan, and Xifan Wang, Fellow, IEEE

انجام پروژه متلب :

خروجی متلب :

انجام پروژه متلبانجام پروژه متلب

 

خروجی برنامه متلب:

Total system loss = 0.210735 MW
Total system loss = 0.0567532 MW
Power Flow Solution by Newton-Raphson Method
Maximum Power Mismatch = 5.70707e-14
No. of Iterations = 1

Bus Voltage Angle ——Load—— —Generation— Injected
No. Mag. Degree MW Mvar MW Mvar Mvar

۱ ۱٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ -۰٫۰۸۴ ۲٫۴۰۰ ۰٫۰۰۰
۲ ۰٫۹۹۹ ۰٫۰۸۱ ۰٫۱۰۰ ۰٫۰۶۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰
۳ ۰٫۹۹۸ ۰٫۵۱۶ ۰٫۰۹۰ ۰٫۰۴۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰
۴ ۰٫۹۹۹ ۰٫۸۴۱ ۰٫۱۲۰ ۰٫۰۸۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰
۵ ۱٫۰۰۲ ۱٫۱۷۷ ۰٫۰۶۰ ۰٫۰۳۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰
۶ ۱٫۰۰۴ ۲٫۰۸۰ ۰٫۰۶۰ ۰٫۰۲۰ ۱٫۳۳۶ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰
۷ ۱٫۰۰۱ ۱٫۸۷۳ ۰٫۲۰۰ ۰٫۱۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰
۸ ۰٫۹۸۸ ۱٫۷۳۶ ۰٫۲۰۰ ۰٫۱۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰
۹ ۰٫۹۸۲ ۱٫۶۷۰ ۰٫۰۶۰ ۰٫۰۲۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰
۱۰ ۰٫۹۷۶ ۱٫۶۱۳ ۰٫۰۶۰ ۰٫۰۲۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰
۱۱ ۰٫۹۷۶ ۱٫۶۱۹ ۰٫۰۴۵ ۰٫۰۳۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰
۱۲ ۰٫۹۷۴ ۱٫۶۳۰ ۰٫۰۶۰ ۰٫۰۳۵ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰
۱۳ ۰٫۹۶۸ ۱٫۵۴۷ ۰٫۰۶۰ ۰٫۰۳۵ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰
۱۴ ۰٫۹۶۶ ۱٫۴۷۶ ۰٫۱۲۰ ۰٫۰۸۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰
۱۵ ۰٫۹۶۵ ۱٫۴۴۲ ۰٫۰۶۰ ۰٫۰۱۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰
۱۶ ۰٫۹۶۴ ۱٫۴۲۱ ۰٫۰۶۰ ۰٫۰۲۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰
۱۷ ۰٫۹۶۲ ۱٫۳۵۱ ۰٫۰۶۰ ۰٫۰۲۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰
۱۸ ۰٫۹۶۱ ۱٫۳۴۲ ۰٫۰۹۰ ۰٫۰۴۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰
۱۹ ۰٫۹۹۹ ۰٫۰۷۰ ۰٫۰۹۰ ۰٫۰۴۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰
۲۰ ۰٫۹۹۵ ۰٫۰۰۴ ۰٫۰۹۰ ۰٫۰۴۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰
۲۱ ۰٫۹۹۵ -۰٫۰۱۶ ۰٫۰۹۰ ۰٫۰۴۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰
۲۲ ۰٫۹۹۴ -۰٫۰۳۶ ۰٫۰۹۰ ۰٫۰۴۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰
۲۳ ۰٫۹۹۴ ۰٫۴۸۶ ۰٫۰۹۰ ۰٫۰۵۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰
۲۴ ۰٫۹۸۸ ۰٫۴۰۰ ۰٫۴۲۰ ۰٫۲۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰
۲۵ ۰٫۹۸۴ ۰٫۳۵۸ ۰٫۴۲۰ ۰٫۲۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰
۲۶ ۱٫۰۰۶ ۲٫۲۱۱ ۰٫۰۶۰ ۰٫۰۲۵ ۲٫۵۹۹ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰
۲۷ ۱٫۰۰۳ ۲٫۲۶۰ ۰٫۰۶۰ ۰٫۰۲۵ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰
۲۸ ۰٫۹۹۲ ۲٫۳۳۴ ۰٫۰۶۰ ۰٫۰۲۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰
۲۹ ۰٫۹۸۵ ۲٫۴۰۳ ۰٫۱۲۰ ۰٫۰۷۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰
۳۰ ۰٫۹۸۱ ۲٫۴۹۶ ۰٫۲۰۰ ۰٫۶۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰
۳۱ ۰٫۹۷۷ ۲٫۴۲۲ ۰٫۱۵۰ ۰٫۰۷۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰
۳۲ ۰٫۹۷۷ ۲٫۴۰۱ ۰٫۲۱۰ ۰٫۱۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰
۳۳ ۰٫۹۷۶ ۲٫۳۹۴ ۰٫۰۶۰ ۰٫۰۴۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۰

Total 3.715 2.300 3.852 2.400 0.000

=========================================================================
Branches Current Cost P loss (Rials)
Before after before installation after installation
=========================================================================
۱۳۵۳۱۴۸٫۵۹۴۹۴۰ ۳۶۴۴۱۶٫۹۸۲۴۹۴
۶٫۰۲۷۷۴۳ ۳٫۱۲۸۱۰۵
۲٫۶۱۵۷۳۳ ۱٫۳۵۷۴۳۸
۳٫۰۴۰۱۹۴ ۱٫۵۷۷۷۱۲
۲٫۹۷۵۶۳۹ ۱٫۵۴۴۲۱۲
۲٫۰۳۰۷۵۸ ۱٫۰۵۳۸۶۵
۴٫۲۴۴۰۰۴ ۲٫۲۰۲۴۳۱
۱٫۴۰۴۶۹۸ ۰٫۷۲۸۹۷۰
۱٫۸۱۰۳۵۳ ۰٫۹۳۹۴۸۵
۱٫۷۹۹۱۹۵ ۰٫۹۳۳۶۹۴
۴٫۱۳۹۱۹۸ ۲٫۱۴۸۰۴۲
۳٫۰۰۰۹۶۴ ۱٫۵۵۷۳۵۴
۱٫۵۱۶۷۷۴ ۰٫۷۸۷۱۳۲
۲٫۴۹۶۹۵۳ ۱٫۲۹۵۷۹۷
۲٫۳۸۹۷۶۷ ۱٫۲۴۰۱۷۲
۲٫۱۲۶۵۵۱ ۱٫۱۰۳۵۷۶
۱٫۶۱۸۹۷۷ ۰٫۸۴۰۱۷۰
۲٫۱۴۷۳۸۸ ۱٫۱۱۴۳۹۰
۴٫۵۴۵۳۶۳ ۲٫۳۵۸۸۲۲
۱٫۴۹۸۰۸۳ ۰٫۷۷۷۴۳۲
۲٫۸۷۴۷۴۰ ۱٫۴۹۱۸۵۰
۲٫۱۸۳۵۲۲ ۱٫۱۳۳۱۴۱
۲٫۷۳۳۶۵۸ ۱٫۴۱۸۶۳۵
۱٫۹۳۹۸۷۹ ۱٫۰۰۶۷۰۳
۱٫۹۴۱۶۱۴ ۱٫۰۰۷۶۰۳
۴٫۰۷۳۴۹۲ ۲٫۱۱۳۹۴۴
۳٫۴۵۰۵۰۰ ۱٫۷۹۰۶۴۱
۱٫۷۸۵۵۳۳ ۰٫۹۲۶۶۰۵
۲٫۰۴۸۸۸۲ ۱٫۰۶۳۲۷۰
۲٫۵۷۸۳۳۳ ۱٫۳۳۸۰۲۹
۱٫۸۶۱۷۳۱ ۰٫۹۶۶۱۴۸
۳٫۲۹۵۸۵۳ ۱٫۷۱۰۳۸۷
۳٫۱۴۵۴۲۲ ۱٫۶۳۲۳۲۱

=====================================================================================================================================
Cost of annual losses (Rial)||Cost of DGs(Rial)||Annual income of release of power (Rial)||Total cost(Rial)

before installation 1353148.594940 0 0 1353148.594940

after installation 364416.982494 502558.285996 16608499.935856 -15741524.667366
===================================================================================================================================
*Before DG Installation*

SAIFI_Before_DG=0.72028
SAIDI_Before_DG=0.44877
CAIDI_Before_DG=0.62305
CAIFI_Before_DG=2.9075
CTAIDI_Before_DG=1.8115
ASAI_Before_DG=0.99995
ASUI_Before_DG=5.1229e-05
ASIFI_Before_DG=0.5
ASIDI_Before_DG=0.27943
ENS_Before_DG=8.0475
AENS_Before_DG=0.00049691
ACCI_Before_DG=0.00049691

*After DG Installation*

SAIFI_After_DG=0.72028
SAIDI_After_DG=0.44877
CAIDI_After_DG=0.62305
CAIFI_After_DG=2.9075
CTAIDI_After_DG=1.8115
ASAI_After_DG=0.99995
ASUI_After_DG=5.1229e-05
ASIFI_After_DG=0.1
ASIDI_After_DG=0.04676
ENS_After_DG=2.8049
AENS_After_DG=0.0001732
ACCI_After_DG=0.0001732

http://www.porojeamadematlab.ir

تنها وبسایت پروژه متلب ارزان

انجام پروژه متلب

به این پست امتیاز دهید.
هر چقدر ما رو دوست دارید ستاره بدید!!!
بازدید : 599 views بار دسته بندی : , , تاريخ : ۲۴ تیر ۱۳۹۸ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.موضوعات

محصولات براساس

مطالب براساس

تبلیغات متنی


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/poroje/domains/porojeamadematlab.ir/public_html/wp-content/themes/satsh/template/side/txtads.php on line 8
تلفن تماس» 09338075778تلفن شرکت : 66419286-021آدرس شرکت :تهران - خیابان انقلاب - نبش خیابان فخر رازی - ساختمان رازی - پلاک 85 - طبقه اول - وحد 2