no-img
انجام پروژه متلب |پروژه متلب | انجام پروژه متلب برق | شبیه سازی با متلب

پایان نامه کنترل تطبيقي مقاوم پديده سرج در کمپرسورهاي گريز از مرکز - انجام پروژه متلب |پروژه متلب | انجام پروژه متلب برق | شبیه سازی با متلب


انجام پروژه متلب |پروژه متلب | انجام پروژه متلب برق | شبیه سازی با متلب
مطالب ویژه
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

ZIP
پایان نامه کنترل تطبيقي مقاوم پديده سرج در کمپرسورهاي گريز از مرکز
امتیاز 5.00 ( 1 رای )
zip
ژوئن 9, 2023
5 mb
۲۶,۰۰۰ تومان
0 فروش

پایان نامه کنترل تطبيقي مقاوم پديده سرج در کمپرسورهاي گريز از مرکز


5/5 - (1 امتیاز)

کنترل تطبيقي مقاوم پديده سرج در کمپرسورهاي گريز از مرکز  :پایان نامه آماده

 

پایان نامه آماده: ناپايداري سرج عبارتست از نوسانات يکبعدي که منجر بـه افـزايش فـشار و فلـوي جرمـي کمپرسور مي گردد.سرج  ناحيه کاري سيستم را به شدت تحـت تـاثير قـرار داده و رانـدمان آن را کاهش مي دهد و نهايتا منجر به آسيب جدي کل سيستم مي گردد. اين پديده در نرخ هاي فلوي جرمي کم کمپرسور رخ مي دهد و نتيجه آن ايجاد نوسانات با دامنه بزرگ در فـشار و نـرخ فلـوي جرمي خروجي از کمپرسور است .

تاکنون کارهاي زيادي براي حذف مشکل سرج انجام شده است و بيشتر اين کارها بـر اسـاس کـار گرايتزر (١٩٧٦) و موره (١٩٨٦) مي باشند. زيرا اين افراد اولين کساني بودند که مدلهاي ديناميکي را براي آناليز و طراحي سيستمهاي کنترل جهت سيستمهاي فـشرده سـازي و پايدارسـازي آنهـا ، پيشنهاد نمودند و مدلهاي ارائه شده توسط آنها بطور گسترده اي مورد استفاده و بهره برداري ساير محققين اين زمينه کاري قرار گرفته است . در اين پروژه  هدف ما طراحـي و پيـاده سـازي کنترلـر تطبيقي سرج براي کمپرسور گريز از مرکز بـا دور متغيـر اسـت . روش تطبيقـي بـه دليـل کـاربرد گسترده اش در کنترل سيستمهاي غيرخطي جهت کنترل پديده سرج در کمپرسورها نيز چنـدين بار مورد استفاده قرار گرفته است . در اينجا نيز ما کنترلر تطبيقي مقاوم رديـاب λ را بـراي کنتـرل سرج در کمپرسورهاي گريز از مرکز با دور متغير بکار مي بريم و توانايي آن را در دفـع اغتـشاشات نشان مي دهيم .

پایان نامه آماده:کمپرسورهاي گريز از مرکز به دليل کاربرد گسترده اي کـه در صـنايع مختلـف بـراي فـشرده سازي و انتقال گازها جهت مصارف فرآيندي دارند از اهميت ويژه اي بر خوردارند. پديده سرج کـه يک ناپايداري فلو در کمپرسورها به حساب مي آيد، ناحيه عملکرد سيستم فشرده سازي را محدود مي نمايد و مانع از دستيابي به حداکثر راندمان کمپرسور مي شود. لذا کنترل اين پديده از مـدتها قبل در کانون توجه محققان قرار گرفته است . تاکنون روشهاي مختلفي جهت کنترل اين ناپايداري در کمپرسورهاي گريز از مرکز پيشنهاد گرديده است . با توجه به کاربرد کمپرسـورهاي محـوري در موتورهاي جت و هواپيما، بيشتر کارها در زمينه کنترل سرج مربوط به کمپرسورهاي محوري مـي باشد، بدين منظور در فاز مطالعاتي پروژه ابتدا روشهاي کنترل سرج در کمپرسورهاي محوري مورد بررسي قرار گرفتند و روش تطبيقي به عنـوان روشـي مناسـب جهـت کنتـرل سيـستم غيرخطـي کمپرسور براي پياده سازي بر روي مدل کمپرسـورهاي گريـز از مرکـز جهـت کـار در ايـن پـروژه انتخاب گرديد.

 

پایان نامه آماده:  ناپايداري سرج عبارتست از نوسانات يکبعدي که منجر به افزايش فشار و فلوي جرمي کمپرسور مـي گردد.سرج  ناحيه کاري سيستم را به شدت تحت تاثير قرار داده و راندمان آن را کاهش مي دهد و نهايتـا منجر به آسيب جدي کل سيستم مي گردد. ايـن پديـده در نـرخ هـاي فلـوي جرمـي کـم کمپرسـور رخ مي دهد و نتيجه آن ايجاد نوسانات با دامنه بزرگ در فشار و نرخ فلوي جرمي خروجي از کمپرسور است .

تاکنون کارهاي زيادي براي حذف مشکل سـرج انجـام شـده اسـت و بيـشتر ايـن کارهـا بـر اسـاس کـار گرايتزر ١(١٩٧٦) و گرايتزر و موره ٢ (١٩٨٦) مي باشند. زيرا اين افـراد اولـين کـساني بودنـد کـه مـدلهاي ديناميکي را براي آناليز و طراحي سيستمهاي کنترل جهت سيستمهاي فشرده سازي و پايدارسازي آنهـا ، پيشنهاد نمودند و مدلهاي ارائه شده توسط آنها بطـور گـسترده اي مـورد اسـتفاده و بهـره بـرداري سـاير محققين اين زمينه کاري قرار گرفته است . در ابتدا مدلسازي و کنترل سيستمهاي فشرده سـازي بـر روي کمپرسورهاي محوري متمرکز بوده است زيرا اين کمپرسورها کاربرد وسيعي در موتورهاي جت دارند، لـذا در مقايسه با اين نوع کمپرسورها ، کارهاي انجـام شـده بـر روي کمپرسـورهاي گريـز از مرکـز محـدودتر مي باشد. روشهايي را که به کنترل کمپرسورهاي محوري پرداخته انـد در مراجـع [١] تـا [٩] مـي تـوان يافت . در سالهاي اخير با توجه به کاربرد گسترده کمپرسورهاي گريز از مرکز در صنايع بزرگي چون نفت ، گاز و پتروشيمي ، لزوم ارائه روشهايي جهت کنترل اين پديده در کمپرسورهاي گريز از مرکز بيش از پيش احساس مي گردد.

١-٢) پيشينه تحقيق

پایان نامه آماده: مدل ديناميکي به دست آمده براي کمپرسور گريز از مرکز بر اسـاس مـدل دو حالتـه بـا پارامترهـاي

lumped طبق مدل ارائه شده توسط گرايتزر مي باشد [١٠]. فينک ٣ ، کامپستي ٤ و گرايتزر يک مدل سه متغير حالته با پارامترهاي lumped را براي سيـستمهاي فـشرده سـازي گريـز از مرکـز در سـال ١٩٩٢ استخراج نمودند که ديناميکهاي spool را نيز در نظـر گرفتـه بـود. ايـن مـدل بـا جزئيـات بيـشتري در تز دکتراي گراودهال ٥ [١] آمده است . بر اساس اين دو نـوع مـدل دينـاميکي ، روشـهاي مختلفـي جهـت حذف ناپايداري سرج در کمپرسورهاي سانتريفيوژ طراحي شده اند.

عنوان مطالب                                                                     شماره صفحه

 

چکيده                                                                                           ۱

مقدمه                                                                                           ۲

فصل اول : کليات                                                                              ۳

° ١-١) هدف                                                                                   ۴

° ١-٢) پيشينه تحقيق                                                                          ۴

° ١-٣) روش کار و تحقيق                                                                   ۶

فصل دوم :آشنايي با کمپرسـورها و پديـده سـرج و اسـتخراج مـدل بـراي

۸

کمپرسورهاي گريز از مرکز

٢-١)  مقدمه                                                                                  ۹

٢-٢)  اصول عملکرد کمپرسورها                                                          ۹

٢-٣)  توصيف عملکرد کمپرسور                                                          ۱۰

٢-٤) ناپايداري هاي فلو در کمپرسورها                                                   ۱۱

٢-٥) رفتار ديناميکي کمپرسورها                                                          ۱۴

٢-٦) جلوگيري از سرج و RS                                                            ۱۵

٢-٧) استخراج مدل براي کمپرسورهاي گريز از مرکز                                 ۱۵

٢-٨) مدل سيستم                                                                             ۱۸

٢-٩) انتقال انرژي ، گشتاور کمپرسور و راندمان                                       ۲۱

٢-١٠) انتقال انرژي و افزايش فشار                                                       ۲۹

٢-١١) پديده مسدود شدن فلو (Chocking)                                              ۳۱

٢-١٢)  مدل ديناميکي                                                                       ۳۲

٢-١٣) مدل ديناميکي بدون بعد                                                             ۳۳

فصل سوم : معرفي کنترلر تطبيقي سرج براي کمپرسور گريز از مرکز بـا دور       ۳۶

ثابت

٣-١) مقدمه                                                                                   ۳۷

٣-٢) معرفي روش رديابي λ تطبيقي                                                       ۳۷

٣-٣) کاربرد روش هاي رديابي λ تطبيقي براي کنترل سرج در کمپرسورهاي گريـز از    ۳۹

مرکز

٣-٤) شبيه سازي ها                                                                         ۴۷

vi

عنوان مطالب                                                                     شماره صفحه

 

٣-٥) نتيجه گيري                                                                            ۵۷

فصل چهارم : طراحي کنترلر تطبيقي سرج براي کمپرسور گريـز از مرکـز بـا        ۵۸

دور متغير

٤-١)  مقدمه                                                                                 ۵۹

٤-٢)  مدل سيستم                                                                           ۵۹

٤-٣)  طراحي قانون کنترل دور (سرعت )                                              ۶۰

٤-٤)  طراحي کنترلر سرج                                                                ۶۱

٤-٥) شبيه سازيها                                                                           ۶۷

٤-٦)  نتيجه گيري                                                                           ۷۶

فصل پنجم : بررسي مقاوم بودن  سيستم کنترل شده در برابر اغتـشاشات و          ۷۷

ديناميکهاي مدل نشده

٥-١)  مقدمه                                                                                 ۷۸

٥-٢) به دست آوردن باندهاي مجاز اغتشاشات اعمالي به سيستم                       ۷۸

٥-٣)  بررسي مقاوم بودن ضابطه کنترل تطبيقي در برابر ديناميکهاي مدل نـشده     ۸۱

سيستم                                                                                          ۸۲

٥-٤)  شبيه سازيها                                                                          ۸۹

٥-٥)  نتيجه گيري

فصل ششم : نتيجه گيري و پيشنهادات براي ادامه کار                                   ۹۰

٦-١) مقايسه و نتيجه گيري                                                                 ۹۱

٦-٢) مزايا و معايب کنترلر غيرخطي دور کمپرسور                                   ۹۸

٦-٣) مزايا و معايب روش ردياب λ در کنترل سرج در کمپرسورهاي گريز از مرکز       ۹۸

٦-٤ ) پيشنهادات                                                                             ۹۹

 

پایان نامه آمادهبرچسب‌ها :
ads

درباره نویسنده

mrk kiani 389 نوشته در انجام پروژه متلب |پروژه متلب | انجام پروژه متلب برق | شبیه سازی با متلب دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید